Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

OFERTA SPECJALNA 

SKÓRA SAMOCHODOWA PORSCHE NAPPA 65 zł netto m2

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00


MARWAL S.C. jest sklepem internetowym, dostępnym w domenie sklep.marwal.pl, prowadzonym przez Hurtownia Skór Galanteryjnych MARWAL S.C. Maria i Waldemar Keister ul. Długa 53; 85-034 Bydgoszcz NIP 554 039 55 94 kontakt pod adresem mailowym marwal@marwal.pl lub telefonicznie 52 322 76 21.


1. Hurtownia Skór Galanteryjnych MARWAL S.C. Maria i Waldemar Keister zwana dalej MARWAL prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie sklep.marwal.pl jak i telefonicznie pod numerem 52 322 76 21.

2. Klienci mają możliwość korzystania z sklep.marwal.pl robiąc zakupy bez rejestracji lub dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.marwal.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.marwal.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo usunąć swoje Konto z sklep.marwal.pl w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres mailowy marwal@marwal.pl, w którego treści znajduje się informacja o usunięciu konta w sklepie sklep.marwal.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep.marwal.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.marwal.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, imię, nazwisko, miejscowość, kod pocztowy, telefon.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.marwal.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.marwal.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklep.marwal.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.marwal.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje również możliwość bezpłatnego odbioru osobistego produktów w Salonie Sprzedaży detalicznej MARWAL w Bydgoszczy na ul. Długiej 53 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

W przypadku dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej koszt dostawy, który pokrywa kupujący wynosi:

16 zł – w przypadku dokonania przedpłaty

23 zł – w przypadku płatności za zamówienie przy odbiorze

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MARWAL. dotycząca zakupu danego produktu w sklep.marwal.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.marwal.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Salon Sprzedaży detalicznej MARWAL.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.marwal.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Salonu Sprzedaży detalicznej. W wybranych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MARWAL, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860 Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł. Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790 Opcja zapłaty przelewem online będzie dostępna od 20.07.2016 r.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zapłaty za zamówienie.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Salonu Sprzedaży detalicznej. O możliwości odebrania zamówionego produktu MARWAL informuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.

13. Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Marwal odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wypełniając Formularz Zgłoszenia reklamacyjnego i przesłanie go do adres marwal@marwal.pl, lub w formie pisemnej na adres MARWAL ul. Długa 53; 85-034 Bydgoszcz.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MARWAL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MARWAL albo MARWAL nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. MARWAL rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MARWAL nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MARWAL. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.marwal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.marwal.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe MARWAL zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

22. MARWAL może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.marwal.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MARWAL, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.marwal.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MARWAL w ramach sklep.marwal.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

25.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

Witryna stworzona na platformie